Cenník služieb

Bezplatne pre deti od 15 rokov /žiaci stredných škôl/ len v prípade objednania sa cez strednú školu:
 • psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie žiaka (prostredníctvom "formuláru k objednaniu žiaka" viď. príloha nižšie)
 • kariérne poradenstvo, sociometria, screening pre celú triedu žiakov
 • preventívno-edukačné programy pre celú triedu žiakov
 • psychologická a špeciálnopedagogická poradňa v škole
 • preventívne a vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov (len pre školy s ktorými aktívne spolupracujeme)

Za čiastočnú úhradu pre deti od 15 rokov /žiaci stredných škôl/:
 • psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie dieťaťa (v prípade, že sa jedná o vyšetrenie, ktoré neobjednáva škola resp. bez vedomia školy)
 • poradenstvo
 • psychoterapia
 • špeciálnopedagogické poradenstvo a reedukácia (náprava porúch učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, náprava poruchy pozornosti a aktivity sy. ADHD)  

Bezplatnú starostlivosť a starostlivosť za čiastočnú úhradu poskytujeme deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách na základe vydania „Rozhodnutia o prijatí žiaka do školského zariadenia“ (viď. príloha nižšie) v zmysle §5 ods.6 zákona 596/2003Z.z. Rozhodnutie musí byť podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo žiakom, ktorý je plnoletý. Rozhodnutie o prijatí žiaka sa vydáva len raz počas celého štúdia na strednej škole. Odborný výkon poskytovaný žiakovi s vydaním rozhodnutia, je odborným výkonom, ktorý je žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi poskytovaný bez vlastných nákladov resp. za čiastočnú úhradu.


Za úhradu pre deti od narodenia až do dovŕšenia 15. roku života /žiaci materských a základných škôl/, dospelá populácia, firmy a organizácie:
 • psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie (vrátane školskej zrelosť, poruch učenia a správania, vyšetrenie v súvislosti s poskytovaním ďalšej starostlivosti pre dospelých)
 • špeciálnopedagogické poradenstvo a reedukácia  (náprava porúch učenia - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, náprava poruchy pozornosti a aktivity sy. ADHD)
 • logopedická poradňa (logopedické vyšetrenie zamerané na vyšetrenie klientov s narušeným a oneskoreným vývinom reči, vyšetrenie klientov s narušenou plynulosťou reči – zajakavosť, brblavosť, vyšetrenie reči klientov s narušenou výslovnosťou – dyslália, logopedickú terapiu zameranú na stimuláciu, korekciu a reedukáciu diagnostikovaných rečových porúch, logopedické potvrdenie pre potreby SŠ resp. VŠ štúdia)
 • poradenstvo
 • párové a manželské poradenstvo
 • psychoterapia

Cenník odborných výkonov /školenie v komunikačných stratégiách, sociálno-psychologické tréningy, výber zamestnancov na danú pozíciu vo firme/  pre firmy a organizácie je stanovený v predmetnej zmluve v zmysle občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami. 


Cenník služieb platný od 17.01.2017


ĉ
Andrej Benkovič,
23. 4. 2012, 2:07
ĉ
Andrej Benkovič,
23. 4. 2012, 2:07