GDPR

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ďalej len „GDPR“ a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“.


1.     Obchodné meno: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Adresa: Bojnická cesta č. 47, 971 01 Prievidza

IČO: 42024897

kontaktné údaje: tel.: 0907593122

E-mail: scpppap@scpppap.sk

(ďalej len “prevádzkovateľ“) 

 

v informačných systémoch a pri výkone svojej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb(ďalej len „dotknutá osoba“)

 

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutým osobám podľa GDPR a zákona nasledovné informácie, ktoré sa týkajú podmienok spracúvania ich osobných údajov, ako aj informácie o právach, ktoré dotknutým osobám prislúchajú.

 

2.     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom:

Ø psychologického a špeciálno-pedagogického odborného vyšetrenia(diagnostika & reedukácia) sú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z.z..

Príjemcami osobných údajov sú napríklad oprávnené inštitúcie zo zákona, iný oprávnený subjekt, školy a školské zariadenia.

Prevádzkovateľ uchováva dokumentáciu v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, najmä: psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická činnosť, vrátane logopedickej a liečebnopedagogickej činnosti a sociálna činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 20 rokov (v zmysle § 5, ods. 3 písm. a) a b) Vyhlášky MŠ SR č. 326/2008).

Ø poskytovaniapreventívno-výchovnej a psychologickej starostlivosti(sociálno-pedagogické vyšetrenie) sú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve.

Príjemcami osobných údajov sú napríklad oprávnené inštitúcie zo zákona, iný oprávnený subjekt, školy a školské zariadenia.

Prevádzkovateľ uchováva dokumentáciu v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním 20 rokov (v zmysle § 5, ods. 3 písm. a) a b) Vyhlášky MŠ SR č. 326/2008).

Ø poradenské služby a terapiasú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z.z..

Príjemcami osobných údajov sú oprávnené inštitúcie zo zákona, iný oprávnený subjekt.

Prevádzkovateľ uchováva dokumentáciu v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním 20 rokov (v zmysle § 5, ods. 3 písm. a) a b) Vyhlášky MŠ SR č. 326/2008).

Ø logopedickej a liečebnologopedickej činnostisú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 326/2008 Z.z..

Príjemcami osobných údajov sú oprávnené inštitúcie zo zákona, iný oprávnený subjekt.

Prevádzkovateľ uchováva dokumentáciu v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaním 20 rokov (v zmysle § 5, ods. 3 písm. a) a b) Vyhlášky MŠ SR č. 326/2008).

Ø  dodávateľských zmlúvje právnym základom plnenie zmluvných vzťahov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany.

Prevádzkovateľ uchováva zmluvy a k ním prislúchajúcu zmluvnú dokumentáciu 10 rokov od skončenia a vysporiadania všetkých nárokov.

Ø spracúvania účtovných dokladovsú právnym základomosobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov; zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 

Príjemcami osobných údajov sú  napríklad sprostredkovateľ prevádzkovateľa, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci, audítor a iný oprávnený subjekt.

Prevádzkovateľ uchováva účtovné a daňové doklady sú uchovávané 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ø  spracúvania osobných údajov zamestnanca na účel plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a obdobným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov, sú právnym základomosobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce; zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; zákon 461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; zákon 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov;zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane pri práci; zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce.  

Príjemcami osobných údajov sú sprostredkovateľ, s ktorým má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci, externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP a PO, iný oprávnený subjekt.

Prevádzkovateľ uchováva pracovnoprávnu dokumentáciu - osobné spisy zamestnanca 70 rokov od narodenia, mzdové listy 50 rokov od ukončenia pracovného pomeru, prihlášky a odhlášky poisťovne (zdravotné) sociálna 10 rokov, dovolenkové lístky 3 roky, evidencia úrazov 10 rokov, dohody, hmotná zodpovednosť a iné 10 rokov, stravovanie zamestnancov 3 roky, evidencia pracovnej neschopnosti 5 rokov, evidencia materských dovoleniek a neplateného voľna 5 rokov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu.

Ø vybavenia požiadaviek z webového kontaktného formulára na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytnutie služby, spočívajúcej vo vybavení žiadosti dotknutej osoby. 

Osobné údaje uvedené v kontaktom formulári na webovej stránke budú vymazané dňom vybavenia žiadosti dotknutej osoby.

Ø  uvádzania kontaktných osobných údajov zamestnancov/dotknutých osôb na webovej stránke na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1. písm. f) GDPR a § 78, ods. 3 zákona.Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je plnenie pracovných povinností za účelom kontaktovania zamestnancov.

Prevádzkovateľ uchováva tieto osobné údaje počas zmluvného vzťahu s dotknutou osobou/zamestnancom.

Ø  Osobné údaje uvedené v kontaktom formulári na webovej stránke pri účele vzdelávania(preventívne a vzdelávacie programy)je právnym základomosobitný právny predpis v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov(v prípade zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov) alebo plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany.

Prevádzkovateľ uchovávaosobné údaje o účastníkoch vzdelávacej akcie, prezenčné listiny spojené s realizáciou vzdelávacej akcie  5 rokov.

Ø  pri účele poskytnutia dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho krajaza preventívno-výchovnú činnosť sú právnym základom osobitné právne predpisy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR najmä: zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, Všeobecné záväzné nariadenie TSK č. 8/2018, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kategóriou dotknutých osobných údajov sú meno, priezvisko, dátum narodenia, kraj trvalého bydliska dotknutej osoby. Údaje sú poskytnuté školou alebo školským zariadením.

Príjemcom osobných údajov je Trenčiansky samosprávny kraj.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje o účastníkoch preventívneho programu, súvisiacej s realizáciou preventívno-výchovnej činnosti  5 rokov.


4.     Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenie dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona.

 

5.     Prevádzkovateľ neprenáša ani nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 

6.     Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aké máte práva:

a)   Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov a na prístup k osobných údajommáte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom.

b)   Právo na opravu Vašich údajov– máte právo na opravu svojich nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov. Neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c)    Právo na výmaz (na zabudnutie) – za určitých okolností máte právo na výmaz svojich údajov, napríklad ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať právne povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

d)   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajovza určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e)   Právo na prenos osobných údajovza určitých okolností máte právo nás  požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

f)     Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto priameho marketingu.

g)   Právo namietať automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

h)   Právo súhlas odvolať- ak dotknutá osoba poskytla svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred jeho odvolaním.

i)     Právo podať sťažnosť alebo podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SRpokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Dotknutá osoba sa môže so svojimi otázkami a požiadavkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv obrátiť na prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe týmto poskytol informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vzťahujúcich sa k ochrane Vašich osobných údajov v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi.

 

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, dopĺňať, aktualizovať túto informáciu pre dotknuté osoby.