Naše služby

"Poskytujeme kompletné psychologické, špeciálnopedagogické a logopedické služby pre deti a dospelých".

            Vyšetrenie mentálnych schopnosti a parciálnych schopností u klientov s problémami najmä v učení sa realizuje v doobednajšich hodinách v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod.
            
            Poradenstvo, reedukácia, psychoterapia, párová terapia u klientov s pokračujúcou starostlivosťou /viac než jedno sedenie/ sa realizuje u žiakov v poobednajších hodinách v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.
           
             Prvovyšetrenie (jedná sa o prvý kontakt - vyšetrenie) trvá od 90 do 120 min. Na prvovyšetrenie je potrebné priniesť zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý dostanete od svojho obvodného lekára. V prípade, že sa jedná o žiaka základnej školy alebo strednej školy je vhodné priniesť pedagogickú charakteristiku žiaka - formulár k objednaniu žiaka (ktorý Vám vyplní triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom). V pedagogickej charakteristike je popísaná výchovno-vzdelávacia problematika Vášho dieťaťa-žiaka z pohľadu vyučujúcich. 


Oddelenie psychologickej diagnosticky, poradenstva a terapie ponúka

Psychodiagnostika

            Psychodiagnostika je to vyšetrenie cieľom ktorého je  posúdiť aktuálny psychický stav jedinca, pomocou poznania faktorov prispievajúcich k problému. V rámci psychologického vyšetrenia používame štandardizované psychodiagnotické postupy. Súčasťou sú výkonové testy, psychodiagnostické škály, osobnostné dotazníky, projektívne techniky. Psychodiagnostické vyšetrenie trvá cca. 1,5 až 2,5 hodiny.

Cieľová skupina:
 • posudzovanie školskej zrelosti predškolských detí
 • včasné odhaľovanie špecifických vývinových porúch učenia a správania
 • vyšetrenie žiakov s problémami v učení a správaní
 • vyšetrenie jedinca na žiadosť školy, lekára, psychiatra alebo na vlastnú žiadosť pri problémoch v prežívaní a správaní resp. ako súčasť pokračujúcej starostlivosti - psychoterapie
 • sociometria - zisťuje vzájomné vzťahy v pracovných alebo školských kolektívoch, silu a dynamiku týchto vzťahov, určený pre školy a firmy na posúdenie aktuálnej atmosféry v pracovných tímoch/triedach
 • kariérne poradenstvo – vyšetrenie za účelom poskytnutia informácii pri voľbe povolania, či plánovania budúcej kariéry, určené pre žiakov ako aj pre firmy pri výbere zamestnancov na danú pozíciu vo firme

Poradenstvo

            Poradenstvo sa zameriava na analýzu problému resp. požiadavky jedinca, hľadanie a podporu možných riešení, podpora úpravy úrovne psychickej a sociálnej regulácie správania jedinca, prijatie spoločného záveru a dohody o ďalšom postupe, je primárne zameraná na redukciu symptómov, zvyšovanie sebaúcty, úrovne fungovania a schopnosti adaptácie, môžeme ho vymedziť aj tým, že na svoje ciele využíva prevažne podporné intervencie.Cieľová skupina:
 • pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, povolania a pracovného uplatnenia sa
 • pri prekonávaní ťažkostí v osobnom živote vrátane vzťahových problémov v rodine, v škole, v skupine spolupracovníkov, priateľov a kamarátov
 • pri prekonávaní všetkých bežných aj zriedkavých problémov ako sú: tréma, stres, strach, úzkosť, konflikty, domáce násilie, týranie, zneužívanie či šikanovanie, aktuálne záťažové a krízové situácie, nezamestnanosť, problémy s alkoholom a inými drogami


Psychoterapia

            Psychoterapia zahŕňa intenzívnu psychologickú intervenciu a cielenú psychoterapeutickú činnosť v naliehavých prípadoch osobnostných, vzťahových a iných psychologických problémov, jedná sa o liečbu s cieľom nápravy duševného stavu.

Cieľová skupina:
 • zneužívanie, syndróm závislosť /alkohol, marihuana, pervitin, tabak, gambling/
 • depresie, bipolárno afektívna porucha
 • špecifická fóbia, sociálna fóbia, agorafóbia, panická porucha, postraumatická stresová porucha, adaptačné poruchy, obsedantno-kompulzívna porucha
 • poruchy príjmu potravy - mentálna anorexia, mentálna bulímia
 • poruchy správania detí a dospievajúcich - neprimerané správanie voči rodičom, učiteľom, záškoláctvo, túlanie sa
 • poruchy aktivity – hyperaktivita a pozornosti – sy. ADHD
 • pomočovanie - enuréza, pošpinie – enkopréza
 • párová a manželská terapia,


Oddelenie špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva a reedukácia vrátane logopedickej poradne ponúka


Špeciálnopedagogická diagnostika

            Špeciálnopedagogická diagnostika je zisťovanie, rozpoznávanie, klasifikovanie, charakterizovanie a hodnotenie úrovne a predpokladov pedagogického rozvoja objektu výchovy, t.j. žiakovej osobnosti. Sleduje sa rozvoj konkrétnych vedomostí, zručností a návykov, ale aj poznávacích procesov, záujmov, postojov, svetového názoru, morálnych, estetických a pracovných vlastností. Jednou z úloh diagnostiky je zisťovanie schopnosti učiť sa, vzdelávať sa.

Cieľová skupina:
 • posudzovanie schopností a zručností /zraková percepcia, sluchová percepcia, priestorová orientácia, grafomotorika/ predškolských detí
 • včasné odhaľovanie špecifických vývinových porúch učenia a správania
 • vyšetrenie žiakov s problémami v učení – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, hyperaktivita, poruchy pozornosti, všeobecné školské neprospievanie
 • vyšetrenie žiaka na žiadosť školy – učiteľa, rodiča, detského lekára,

Špeciálnopedagogické poradenstvo a reedukácia

            Špeciálnopedagogické poradenstvo a reedukácia je zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

Cieľová skupina:
 • predškolák alebo žiak s oslabenými parciálnymi schopnosťami a zručnosťami
 • žiak so špecifickou vývinovou poruchou učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia
 • žiak so slabším školským prospievaním so zameraním sa na nácvik efektívnejších spôsobov učenia
 • poradenstvo pre učiteľov a rodičov žiaka/dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Logopedická poradňa


Cieľom logopedickej starostivosti v našom centre je optimálny rozvoj detskej reči a odstraňovanie porúch reči, zlepšenie alebo odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti pre deti a žiakov. Logopedické vyšetrenie zamerané na vyšetrenie klientov s narušeným a oneskoreným vývinom reči. Vyšetrenie klientov s narušenou plynulosťou reči – zajakavosť, brblavosť, vyšetrenie reči klientov s narušenou výslovnosťou – dyslália, logopedickú terapiu zameranú na stimuláciu, korekciu a reedukáciu diagnostikovaných rečových porúch. Logopedické potvrdenie pre potreby SŠ resp. VŠ štúdia.

Cieľová skupina:
 • predškolák alebo žiak s oslabenými parciálnymi schopnosťami a zručnosťami
 • v našom centre ponúkame logopedické služby pre deti od 3 rokov


Oddelenie prevencie a sociálneho vývinu ponúka

Preventívno-edukačné programy

            Preventívno-edukačné programy predstavujú opatrenia, ktoré smerujú k znižovaniu výskytu sociálno-patologických javov (poruchy správania, záškoláctvo, šikanovanie, agresia, agresivita, týranie, kriminalita, prostitúcia, vandalizmus, alkoholizmus a iné drogové závislosti). Vytvára optimálne podmienky pre telesný, psychický a sociálny vývin jedincov. Má zabrániť resp. neutralizovať pretrvávanie ľahkých foriem porúch správania a vzniku porúch sociálneho a psychického vývinu, zachytiť ich v počiatočnom štádiu a okamžite zabezpečiť opatrenia na ich nápravu. Zaraďujeme sem stratégie prevencie stresu, zvládanie stresu s osvojením si vhodných relaxačných techník, zabránenie vzniku závislosti u jedincov, vyhľadania pomoci v prípade rizikového zneužívania návykových látok resp. rozvíjajúcej sa závislosti.

Cieľová skupina:
 • žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese
 • programy, ktoré spadajú pod preventívno-edukačné programy realizujeme v stredných školách na základe ponukového listu pre školy a následného objednania zo strany školy, pracujeme s konkrétnou triedou žiakov
 • firemné pracovné kolektívy – realizujeme na základe konkrétnej objednávky

Sociálnopsychologický tréning

            Pojem sociálnopsychologický tréning používame na označenie systematicky plánovaného prístupu na ovplyvňovanie skupinových procesov a skupinového správania. Zameriava sa na sebapoznanie a identifikovanie svojich vlastností, vlastných postojov, emócií a hodnôt a pod. Rozvíja sebaprijatie, sebadôveru, alternatívny pohľad na seba. Zaraďujeme sem predchádzanie vytváraniu podskupín a outsiderov v pracovnej skupine/triede, tréning komunikačných zručností – asertivita, nenásilného riešenia konfliktov, podporu efektívnej sociálnej interakcie - si iný, si in – predsudky a tolerancia, závisť, ocenenie pozitívneho, rešpekt k rozdielom, akceptovať rozdiely, konkurencia, otvorenosť.

Cieľová skupina:
 • žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese
 • programy, ktoré spadajú pod sociálno-psychologický tréning realizujeme v stredných školách na základe ponukové listu pre školy a následného objednania zo strany školy, pracujeme s konkrétnou triedou žiakov
 • firemné pracovné kolektívy – realizujeme na základe konkrétnej objednávky

Psychologická a špeciálnopedagogická poradňa v škole

            Poslaním sú poradenské služby žiakom, rodičom a pedagógom. Poradenstvo pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia a správania). Poradenstvo pri riešení problémov v medziľudských vzťahoch v škole, v rodine, v partnerstve (vzťahy s rovesníkmi, učiteľmi, rodičmi, súrodencami a pod.). Poradenstvo pri problémoch učenia, správania, školskej absencie ako aj pri vyskytnutí sa akýchkoľvek psychických problémov (strach, úzkosť, zlá nálada, problémy s drogami a pod.). Poradenstvo pre rodičov žiakov a žiakov samotných pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu či zamestnaní. Poradenstvo pre pedagógov a vedenie školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov jednotlivých žiakov ako aj celých tried.

Cieľová skupina:

O poradenské služby môže požiadať:

 • žiak samotný prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne v dohodnutom  termíne
 • rodičia žiakov prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne v dohodnutom termíne
 • učitelia osobne v dni určenom na individuálne poradenstvo, ale aj v dňoch, keď psychológ a špeciálny pedagóg vykonáva preventívno-edukačné programy

Poradňu nájdete  priestoroch Vašej školy, v miestnosti, ktorú určil riaditeľ Vašej školy. Termíny - dni poradenských služieb pre Vašu školu si pozrite na našej stránke v "AKTUALITY" alebo na stránke Vašej školy resp. osobne na dverách výchovného poradcu v škole.

Preventívne a vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov

            Cieľom programov je reagovať na aktuálnu problematiku pedagogických pracovníkov v školskom rezorte. Programy sa realizujú formou prednášok a besied v priestoroch škôl. Zameriavame sa na témy ako sú stratégie prevencie stresu, techniky zvládania stresu, zvládať konflikty bez stresu a sebaponižovania, vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – žiak s poruchou pozornosti a aktivity, žiak s poruchou správania, žiak so špecifickou vývinovou poruchou učenia.

Cieľová skupina sú pedagogický pracovníci v rezorte školstva:
 • programy, ktoré spadajú pod preventívne a vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov  realizujeme v stredných školách na základe ponukové listu pre školy a následného objednania zo strany školy, pracujeme s pedagogickými zamestnancami danej školy,