O nás

"Porozumieť sebe samému, je nájdenie cesty k sebe a k svojmu okoliu".

            Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je centrom, ktoré pomáha pracovať na rozvoji rastu osobnosti. Osobnosť je súborom jedinečných psychických vlastností a plne si zaslúži Vašu i našu pozornosť a starostlivosť. Pomáhame Vám v oblasti duševného zdravia, v zlepšení kvality Vášho života i Vášho okolia. Angažujeme sa aplikovať psychologickú a špeciálnopedagogickú pomoc na to, aby naši klienti dosiahli možné a boli spokojnejšími osobnosťami. „Carl Rogers napísal, že nevieme aké problémy nám prinesie budúcnosť, 

ale je isté, že problémy budú. 

Najlepším spôsobom, ako sa na budúcnosť pripraviť,

je naučiť sa riešiť problémy dnes“.


Vznik

            Súkromná pedagogicko-psychologická poradňa bola 7. septembra zaradená do siete školských zariadení. Na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňom 1. januára 2008 zriadila Súkromná pedagogicko-psychologická poradňa. V zmysle novej legislatívy sa Súkromná pedagogicko-psychologická poradňa premenovala 1. septembra 2008 na Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len Súkromné centrum PPPaP).


Poslanie, cieľ a rozsah činnosti

            Súkromné centrum PPPaP v súlade s §130 zákona 245/2008 Z.z. je zložkou systému výchovného poradenstva a prevencie. V školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie sa vykonáva najmä psychologická, pedagogická, špeciálnopedagogická vrátane logopedickej a liečebnopedagogickej činnosti a sociálnej činnosti zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Osobitnú starostlivosť venujú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poradenské služby poskytujú aj zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom.


Súkromné centrum sa člení na oddelenia:
 • psychologickej diagnostiky, poradenstva a terapie
 • špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva, reedukácie a logopédie
 • prevencie a sociálneho vývinu
 • prevencie a sociálneho vývinu
 
           Súkromné centrum PPPaP poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom stredných škôl poskytuje Súkromné centrum PPPaP poradenské služby.
            Súkromné centrum PPPaP neposkytuje starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami).

            Súkromné centrum PPPaP v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu, výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja. S cieľom priblíženia starostlivosti deťom a ich zákonným zástupcom so súhlasom a odporúčaním Trenčianske samosprávneho kraja poskytuje Súkromné centrum PPPaP svoje služby priamo v stredných školách.
            Na základe plnenia svojich úloh Súkromné centrum PPPaP vytvorilo mimo svojho sídla pracovisko, v ktorom vykonáva niektoré činnosti, v záujme priblíženia starostlivosti deťom podľa ich potrieb. V poobednajších hodinách len na objednávku od 16 do 17.30 hod. a v sobotu od 8.00 do 13 hod. je možné využívať aj samostatné detašované pracovisko, ktoré sa nachádza v Partizánskom v priestoroch Detskej polikliniky, Hrnčiriková 1506/5, 958 01 Partizánske.Kto môže o služby požiadať


O služby Súkromného centra PPPaP môže požiadať:
 • plnoleté dieťa, dospelý človek, firmy a organizácie v zastúpení,
 • neplnoleté dieťa, ktoré sa cíti byť vo fyzickom resp. psychickom ohrození,
 • rodič dieťaťa,
 • škola s písomným súhlasom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka (prostredníctvo "formuláru k objednaniu žiaka"),
 • fyzická osoba, ktorá má neplnoleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenia alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.


Bezplatné štandardné a hradené nadštandardné služby

Bezplatná starostlivosť.
  
            Deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách poskytuje Súkromné centrum PPPaP bezplatnú preventívno-edukačnú a sociálno-diagnostickú starostlivosť v školách (jedná sa o programy, ktoré rozvíjajú prosociálne a empatické správania, slúžia k prehlbovaniu a upevňovaniu pozitívnych vlastností detí a ich kooperácie s ostatnými žiakmi v triede, zaraďujeme sem aj psychologickú a špeciálnopedagogickú poradňu v škole), programy a poradňa sa realizujú na základe objednania zo strany strednej školy.
            Psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostickú starostlivosť (jedná sa o psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie a kariérne poradenstvo pri voľbe povolania, či plánovania budúcej kariéry) poskytuje Súkromné centrum PPPaP bezplatne pre deti od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách, diagnostiku realizujeme bezplatne na základe objednania zo strany strednej školy (formulár na objednanie má výchovný poradca v škole a je možné si ho stiahnu aj na našej stránke).
    
Starostlivosť za čiastočnú úhradu a plnú úhradu.
       
            Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, psychoterapiu, špeciálnopedagogickú reedukáciu a psychologickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku realizovanú na základe objednania zo strany zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého dieťaťa (bez vedomia školy) poskytuje Súkromné centrum PPPaP za čiastočnú úhradu pre deti od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách. 

            Bezplatnú starostlivosť a starostlivosť za čiastočnú úhradu poskytujeme deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách na základe vydania „Rozhodnutia o prijatí žiaka do školského zariadenia“ v zmysle §5 ods.6 zákona 596/2003Z.z. Rozhodnutie musí byť podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo žiakom, ktorý je plnoletý. Rozhodnutie o prijatí žiaka sa vydáva len raz počas celého štúdia na strednej škole. Odborný výkon poskytovaný žiakovi s vydaním rozhodnutia, je odborným výkonom, ktorý je žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi poskytovaný bez vlastných nákladov resp. za čiastočnú úhradu. 


            Súkromné centrum PPPaP v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 12/2009-R z 27. augusta 2009 vykonáva podnikateľskú činnosť pod ktorou sa rozumejú činnosti vykonávané nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listiny. V rámci podnikateľskej činnosti Súkromné centrum PPPaP poskytuje za úhradu podľa cenníka psychologickú, psychoterapeutickú, poradenskú, logopedickú, špeciálnopedagogickú a reedukačnú starostlivosť pre firmy, organizácie, dospelú populáciu ako aj pre deti od narodenia až do dovŕšenia 15. roku života.
            K aktivitám, v rámci ktorých Súkromné centrum PPPaP vykonáva podnikateľskú činnosť, patrí rozvíjanie schopností a zručností predškolských detí vrátane logopedickej, náprava porúch učenia dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, párová resp. manželská terapia, poradenstvo pre nezamestnaných, psychoterapia duševných porúch /poruchy nálady, neurotické a stresom podmienené poruchy, psychoterapia závislostí na psychoaktívnych látkach a ďalšie/. Pre firmy a organizácie poskytuje školenia a tréningy ako aj výber zamestnancov.

Na zabezpečenie svojich úloh používame tieto metódy

            Súkromné centrum PPPaP na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.

Psychologická činnosť je zameraná najmä na:
 • skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo ich skupín psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe,
 • psychologické poradenstvo v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach,
 • psychoterapiu v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach,
 • používanie psychodiagnostických metód a testov v podmienkach školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach.
Špeciálno-pedagogická činnosť je zameraná najmä na:
 • špeciálno-pedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchovného a vzdelávacieho prospievania detí špeciálno-pedagogickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom pedagogických vied a stavu praxe a jej hodnotenie,
 • používanie špeciálno-pedagogických diagnostických metód,
 • špeciálno-pedagogické korektívne a reedukačné postupy.

Sociálna činnosť je zameraná najmä na:

 • sledovanie a hodnotenie správania detí metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom sociálnej pedagogiky a stavu praxe,
 • sociálne poradenstvo
 • socioterapiu
 • používanie diagnostických metód sociálnej diagnostiky.
Logopedická činnosť je zameraná najmä na:
 • optimálny rozvoj detskej reči a odstraňovanie porúch reči, zlepšenie alebo odstránenie narušenej komunikačnej schopnosti pre deti a žiakov,
 • vyšetrenie klientov s narušeným a oneskoreným vývinom reči, vyšetrenie klientov s narušenou plynulosťou reči – zajakavosť, brblavosť, vyšetrenie reči klientov s narušenou výslovnosťou – dyslália
 • logopedickú terapiu zameranú na stimuláciu, korekciu a reedukáciu diagnostikovaných rečových porúch
 • logopedické potvrdenie pre potreby SŠ resp. VŠ štúdia