ZAMESTNANCI

 

V zmysle zákona 138/2019 Z.z. je odborný zamestnanec fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť podľa § 6 ods. 2. Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej alebo špeciálno-pedagogickej  a reedukácia detí a žiakov. Patrí sem tiež poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove a vzdelávaní a tiež výkon špecializovaných činností alebo výkon riadiacich činností v škole alebo v školskom zariadení. Odborní zamestnanci podľa § 23 zákona 138/2019 Z.z. vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

a) psychológ, školský psychológ,

b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,

c) kariérový poradca,

d) logopéd a školský logopéd,

e) liečebný pedagóg,

f) sociálny pedagóg


        Psychológ v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Súkromné centrum PPPaP) vykonáva psychologickú diagnostiku, poskytuje individuálne skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom a žiakom so zameraním na výchovu a vzdelávanie. Poskytuje psychologické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahoch v súvislosti s deťmi a žiakmi.


        Špeciálny pedagóg v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie (Súkromné centrum PPPaP) vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom. Vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania. Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.RIADITEĽ


PhDr. Andrej BENKOVIČASISTENT RIADITEĽA - SEKRETARIÁT


Katarína THUROVÁ