ZAMESTNANCI

 

Podľa zákona 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov je odborným zamestnancom fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2. uvedeného zákona. Odborným zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec. Odborný zamestnanec vykonáva v poradenskom zariadení odbornú činnosť, ktorou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, špeciálnopedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie dieťaťu, žiakovi, poslucháčovi, skupine detí, žiakov alebo poslucháčov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach a ostatné činnosti s tým súvisiace. Odborní zamestnanci podľa § 19 sa členia na tieto kategórie:

a) psychológ, školský psychológ,

b) školský logopéd,

c) špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg,

d) liečebný pedagóg,

e) sociálny pedagóg.


Psychológ - podľa tohto zákona a vzhľadom k vymedzeniu činnosti Súkromného centra PPPaP Prievidza vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.


            Špeciálny pedagóg podľa tohto zákona a vzhľadom k vymedzeniu činnosti Súkromného centra PPPaP Prievidza vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Vykonáva prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

RIADITEĽ


PhDr. Andrej BENKOVIČASISTENT RIADITEĽA - SEKRETARIÁT


Katarína THUROVÁODBORNÍ ZAMESTNANCI


Karol JARÁBEK


Mgr. Martin RENDKO


Mgr. Miroslava BENKOVIČOVÁ


Bc. Ivana VICANOVÁ


PhDr. Andrej BENKOVIČ