PONUKA SLUŽIEB

PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE


 • VYMEDZENIE

  • Je to vyšetrenie cieľom ktorého je posúdiť aktuálny psychický stav jedinca, pomocou poznania faktorov prispievajúcich k problému. V rámci psychologického vyšetrenia používame štandardizované psychodiagnotické postupy. Súčasťou sú výkonové testy, psychodiagnostické škály, osobnostné dotazníky, projektívne techniky.

 • FORMA ČINNOSTI

  • individuálna

  • skupinová

 • INICIÁTOR PRÍCHODU, OBJEDNANIA

  • plnoletý žiak/klient alebo rodič, zákonný zástupca

   • plnoletý žiak/klient, resp. zákonný zástupca žiaka/klientka sa môže objednať na sekretariáte v sídle Súkromného centra PPPaP Prievidza, Bojnická cesta č. 47 alebo telefonicky na čísle 0905 16 77 11, 046 544 15 45

   • mimo pracovnej doby slúži k objednaniu on-line formulár

  • škola

   • objednanie cez výchovného poradcu školy

   • k objednaniu žiaka slúži Formulár k objednaniu žiaka

   • formulár vyplní výchovný poradca školy v spolupráci s triednym učiteľom. Súčasťou je pedagogické zistenie o žiakovi v zmysle jeho výchovno-vzdelávacieho procesu

   • vyplnený formulár zasiela škola elektronicky (cez overený mail školy, či mail výchovného poradcu), pričom vo formulári dáva čestné prehlásenie, že plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca žiaka s objednaním súhlasí. Písomný súhlas s vyšetrením a informovaním školy udeľuje plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca žiaka až na samotnom vyšetrení, na ktoré bude objednaný

 • CENA

  • psychologické vyšetrenie na odporúčanie strednej škôly Trenčianskeho samosprávneho kraja je bezplatné

  • inak poskytnutú službu hradí žiak/klient, resp. jeho zákonný zástupca podľa platného cenníka


ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ VYŠETRENIE


 • VYMEDZENIE

  • Je to zisťovanie, rozpoznávanie, klasifikovanie, charakterizovanie a hodnotenie úrovne a predpokladov pedagogického rozvoja objektu výchovy, t.j. žiakovej osobnosti. Sleduje sa rozvoj konkrétnych vedomostí, zručností a návykov, ale aj poznávacích procesov, záujmov, postojov, svetového názoru, morálnych, estetických a pracovných vlastností. Jednou z úloh diagnostiky je zisťovanie schopnosti učiť sa, vzdelávať sa.

 • FORMA ČINNOSTI

  • individuálna

 • INICIÁTOR PRÍCHODU, OBJEDNANIA

  • plnoletý žiak/klient alebo rodič, zákonný zástupca

   • platí to isté ako pri psychologickom vyšetrení

  • škola

   • platí to isté ako pri psychologickom vyšetrení

 • CENA

  • špeciálnopedagogické vyšetrenie na odporúčane strednej školy Trenčianskeho samosprávneho kraja je bezplatné

  • inak poskytnutú službu hradí žiak/klient, resp. jeho zákonný zástupca podľa platného cenníka


PORADENSTVO, TERAPIA


 • VYMEDZENIE

  • Poradenstvo sa zameriava na analýzu problému resp. požiadavky jedinca, hľadanie a podporu možných riešení, podpora úpravy úrovne psychickej a sociálnej regulácie správania jedinca, prijatie spoločného záveru a dohody o ďalšom postupe, je primárne zameraná na redukciu symptómov, zvyšovanie sebaúcty, úrovne fungovania a schopnosti adaptácie, môžeme ho vymedziť aj tým, že na svoje ciele využíva prevažne podporné intervencie.

  • Psychoterapia zahŕňa intenzívnu psychologickú intervenciu a cielenú psychoterapeutickú činnosť v naliehavých prípadoch osobnostných, vzťahových a iných psychologických problémov, jedná sa o liečbu s cieľom nápravy duševného stavu.

 • FORMA ČINNOSTI

  • individuálna

  • skupinová

 • INICIÁTOR PRÍCHODU, OBJEDNANIA

  • plnoletý žiak/klient alebo rodič, zákonný zástupca

   • platí to isté ako pri psychologickom vyšetrení

  • škola

   • platí to isté ako pri psychologickom vyšetrení

 • CENA

  • prvé sedenie pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja je so zľavou 20% podľa platného cenníka

  • poskytnutú službu hradí žiak/klient, resp. jeho zákonný zástupca


ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO A REEDUKÁCIA - NÁPRAVA PORÚCH ÚČENIA


 • VYMEDZENIE

  • Je zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 • FORMA ČINNOSTI

  • individuálna

 • INICIÁTOR PRÍCHODU, OBJEDNANIA

  • plnoletý žiak/klient alebo rodič, zákonný zástupca

   • platí to isté ako pri psychologickom vyšetrení

  • škola

   • platí to isté ako pri psychologickom vyšetrení

 • CENA

  • prvé sedenie pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja je so zľavou 20% podľa platného cenníka

  • poskytnutú službu hradí žiak/klient, resp. jeho zákonný zástupca


PREVENTÍVNO - VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ


 • VYMEDZENIE

  • Ide o odborné preventívne a vzdelávacie aktivity, charakteru informatívneho, súvisiace s prípravou i realizáciou aktivít v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti prevencie, výchovných problémov a problémového správania. Smerujú k znižovaniu výskytu sociálno-patologických javov. Zameriavajú sa na sebapoznanie a identifikovanie svojich vlastností, postojov a hodnôt. Rozvíjajú sebaprijatie, sebadôveru, toleranciu voči druhým, akceptovanie rozdielov a prácu s predsudkami v zmysle sociálnej interakcie.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • INICIÁTOR REALIZÁCIE PREVENTÍVNEHO PROGRAMU

  • škola

   • na základe plánu preventívnych aktivít alebo na základe riešenia aktuálneho problému, škola môže podľa vlastnej potreby navrhnúť preventívny program, resp. na čo má byť obsahovo zameraný

   • objednanie cez výchovného poradcu školy alebo koordinátora prevencie

   • k objednaniu slúži “Formulár k objednaniu preventívnych programov”. Je si ho možné stiahnúť na stránke www.scpppap.sk v záložke tlačivá

   • výchovný poradca, resp. koordinátor prevencie vyberie preventívne programy, ktoré plánuje škola realizovať v danom školskom roku, uvedie cieľovú skupinu, teda triedu a ročník a predpokladaný mesiac realizácie

   • vyplnený formulár zasiela škola elektronicky (cez overený mail školy, či mail výchovného poradcu), konkrétny termín a čas realizácie dohodne s výchovným poradcom, či koordinátorom prevencie Mgr. Martin Rendko (martin.rendko@scpppap.sk), odborný zamestnanec Súkromného centra PPPaP

 • CENA

  • preventívno - výchovná činnosť pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja je bezplatná

  • ak sa realizuje viacero programov v danom školskom roku pre jednu, resp. tú istú triedu, druhý program je už spoplatnený