SLUŽBY PRE ŠKOLY

PONUKA SLUŽIEB V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

(jeden z programov pre žiakov rôznych tried školy je možné realizovať v šk.r. 2020/2021 bezplatne)Oddelenie psychologickej diagnostiky, poradenstva a terapie


PDP4 - KARIÉRNE PORADENSTVO


 • VYMEDZENIE

  • Program sa realizuje v rámci proforientácie žiakov a je zameraný na schopnosti, zručnosti a záujmy žiakov v zmysle ďalšieho vzdelávania a hľadania zamestnania po skončení strednej školy.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci študijných odborov v predposlednom roku štúdia

 • REALIZÁCIA

  • Žiaci počas 3 vyučovacích hodín bez prestávky vyplnia štandardizované testy, ktoré následne odborný zamestnanec vyhodnotí a interpretuje v podobe správy pre žiaka. Výsledky sú žiakom poskytnuté prostredníctvom e-mailu s následným individuálnym osobným poradenstvom v škole.

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 3 eur/žiak (žiakovi je vystavený príjmový pokladničný blok, môže platiť v hotovosti alebo cez platobný terminál) alebo je možné realizovať vystavením faktúry škole za celkový počet žiakov x 3 eur, ktorí sa programu zúčastnili. Spôsob platby (spoločne faktúrou alebo samostatne žiak sám) volí škola. 


SDP13 - SOCIOMETRIA


 • VYMEDZENIE

  • Program sa realizuje s cieľom pomerne presne opísať a vysvetliť štruktúru vzájomných vzťahov v školskej triede medzi žiakmi a využiť tieto poznatky k intervencii do skupinovej štruktúry. Sleduje sa vzájomná sympatie a antipatie medzi žiakmi, dôvera, schopnosť spolupráce, hierarchia v skupine.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci prvých ročníkov druhý polrok alebo druhých ročníkov prvý polrok

 • REALIZÁCIA

  • Žiaci počas 1 vyučovacej hodiny vyplnia anonymne sociometrické škály, ktoré následne odborný zamestnanec vyhodnotí a interpretuje v podobe správy pre školu.

 • CENA:

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 25 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie, v ktorej bol program vykonaný. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole. Oddelenie špeciálno-pedagogickej diagnostiky, poradenstva a reedukácie


PEP12 - AKO SA SPRÁVNE UČIŤ, PRÁCA S MOTIVÁCIOU


 • VYMEDZENIE

  • Program sa realizuje pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam (ŠVVP), konkrétne pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (VPU - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a pre žiakov s poruchami pozornosti a aktivity. Zameriava sa na  efektívne učenie, rozvoj schopností presného vnímania inštrukcií, učebné štýly, príčiny školského neúspechu, motivácia, autoregulácia, optimalizácia denného režimu.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová, ktorá môže byť doplnená individuálnym sedením

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebam (ŠVVP)

 • REALIZÁCIA

  • Žiaci s poruchami učenia a s poruchami pozornosti počas 2 vyučovacích hodín budú vybratí z rôznych tried za účelom skupinovej prednášky - edukácie a prípadných skupinových resp. podľa potreby individuálnych reedukačných a kompenzačných cvičení (cvičenia na odstránenie alebo redukovanie poruchy a cvičenia zamerané na rozvoj náhradných funkcií).  Maximálne 15 žiakov v rámci jedného programu, resp. v rámci dvoch vyučovacích hodín.

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za vykonaný program s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.Oddelenie prevencie a sociálneho vývinu


PP1 - SPOZNAJME SA BLIŽŠIE


 • VYMEDZENIE

  • Adaptačný program pre prvé ročníky stredných škôl so zameraním sa na adaptáciu na nové prostredie a prekonávanie počiatočného vzájomného ostychu a obáv. Cieľom práce s novovznikajúcim kolektívom je vytvoriť kvalitné jadro triedy a tým posilniť zdravý vývoj skupinovej dynamiky. Vzájomné spoznávanie má za cieľ predchádzať rivalizovaniu podskupín v rámci triedneho kolektívu. Žiaci sú zapojení do psychosociálnych hier zoznamovacieho charakteru, zúčastňujú sa aktivít, ktoré podporujú vytvorenie vzájomnej dôvery a spoločne v skupine hľadajú rôzne riešenia záťažových situácii, ktorým sú vystavení. Vzájomné pôsobenie jedného človeka na druhého, podporujúce vytvorenie základných ľudských charakteristík (vedomie seba samého, myslenie, reč, prežívanie, sebahodnotenie atď.)

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci prvých ročníkov

 • REALIZÁCIA

  • Minimálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky. Odporúčame realizovať ako celodenný program, mimo priestorov školy.

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.


PP8 - ZVLÁDANIE TRÉMY A STRACHU ZO SKÚŠKY


 • VYMEDZENIE

  • Program je zameraný na prevenciu a stratégie zvládania stresu, ktorý je úzko spojený s ukončením štúdia na strednej škole. Základná definícia stresu, všeobecná adaptačná odpoveď organizmu na stresor, čo stres udržuje. Konkrétne spôsoby zvládania stresu. Aktívne a pasívne stratégie zvládania stresu, efektívne plánovanie, ako si rozdeliť učivo, aby som nebol v strese, riziká dopadov na výkonnosť ak nebudem mať zdravý stresor, vyvážené myslenie a iracionálne myslenie s dopadom na úspešnosť zvládnutia skúšky, podľa časových možností nácvik správneho dýchania, nácvik relaxácie napr. Jacobsonova relaxácie. Možnosť overiť si, otestovať sa ako som schopný zvládať stres. Nácvik modelových situácii a ich prehrávanie v skupine.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci posledných ročníkov stredných škôl

 • REALIZÁCIA

  • Maximálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky.

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.


PP3 - PREVENTÍVNE AKTIVITY V OBLASTI PREDCHÁDZANIA ŠIKANOVANIA NA ŠKOLÁCH


 • VYMEDZENIE

  • Program je realizovaný v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Prievidzi. Hlavným cieľom je minimalizovať prejavy šikanovania na školách, oboznámiť žiakov s prejavmi šikanovania, účastníkmi a príčinami šikanovania, vysvetliť skutkovú podstatu trestných činov, ktoré môžu niektoré prejavy šikanovania napĺňať (vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, ublíženie na zdraví a iné).

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci stredných škôl

 • REALIZÁCIA

  • Maximálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky.

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.


PP7 - ZNÁMY – KAMARÁT – PRIATEĽ - PARTNER


 • VYMEDZENIE

  • Sociálno-psychologický tréning so zameraním sa na medziľudské vzťahy resp. na sociálny rozvoj jedincov skupiny. Sociálno-psychologický tréning sa používa na označenie systematicky plánovaného prístupu na ovplyvnenie skupinových procesov a skupinového správania. Cieľom je práca na dobrých vzťahoch, podpora správania podporujúca dobré vzťahy, empatia a pohľad na svet očami druhého. Žiaci prejdú zážitkovými aktivitami, ktoré budú podporovať sebareflexiu a hodnotenie iných členov triedy cez vyjadrovanie svojich potrieb a pocitov, s poznávaním vlastnej hodnoty a hodnoty ostatných žiakov danej triedy. So žiakmi sa zameriame na rozvoj sociálnych kompetencií – pochopenie rôznorodosti sociálnych rolí a sociálnych pravidiel.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci druhých a tretích ročníkov

 • REALIZÁCIA

  • Minimálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky.

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.


PP6 - SOM ABSTINENT AJ KEĎ NEMUSÍM – ABSTINENCIA JE MÔJ ŽIVOTNÝ ŠTÝL


 • VYMEDZENIE

  • Program je realizovaný v spolupráci s občianskym združením, resp. s Asociáciou klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS). Cieľom je vymedzenie pojmov: legálne a nelegálne drogy, látkové a nelátkové závislosti. Následky užívania drog – krátkodobé a dlhodobé, pozitívne a negatívne, osobné – rodinné – spoločenské, psychické – sociálne – zdravotné. Zameraná najmä na primárnu prevenciu a čiastočne aj na sekundárnu prevenciu (záleží aj od vstupných informácii zo školy). Životný príbeh, z pohľadu abstinenta, ne-kvalita života.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci druhých a tretích ročníkov

 • REALIZÁCIA

  • Maximálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky. 

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.


PP10 - PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV


 • VYMEDZENIE

  • Cieľom je vymedzenie základných ľudských práv v zmysle hodnoty človeka resp. jedinca, nebezpečenstvo extrémizmu, extrémistických skupín, sloboda slova, v súvislosti s nepravdivými správami (fake news) a ich preberaním a uplatňovaním v živote.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • žiaci druhých a tretích ročníkov

 • REALIZÁCIA

  • Maximálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky. 

 • CENA

  • Spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnený 50 eur za triedu s predpokladaným časom realizácie. Uhrada sa realizuje vystavením faktúry škole.