SLUŽBY PRE ŠKOLY

PONUKA SLUŽIEB V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022B E Z P L A T N É   Č I N N O S T IVYŠETRENIE NA ODPORÚČANIE ZO STRANY STREDNEJ ŠKOLY


 • VYMEDZENIE

  • jedná sa o psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie, diagnostiku, výstupom z vyšetrenia je správa s odporúčaniami pre školu

 • SPÔSOB OBJEDNANIA ZO STRANY STREDNEJ ŠKOLY

  • formulár vyplní výchovný poradca alebo školský špeciálny pedagóg, či školský psychológ v spolupráci s triednym učiteľom
  • zákonný zástupca alebo plnoletý žiak nepodpisuje formulár k objednaniu, to až na samotnom vyšetrení, len škola dáva čestné prehlásenie, že plnoletý žiak, resp. zákonný zástupca žiaka s objednaním súhlasí
  • vyplnený formulár zasiela škola mailom na scpppap@scpppap.sk


PP1 - SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÝ TRÉNING


 • VYMEDZENIE

  • Sociálno-psychologický tréning so zameraním sa na medziľudské vzťahy resp. na sociálny rozvoj jedincov skupiny. Cieľom je podpora adaptívneho správania jednotlivca v skupine, podpora funkčných vzťahov, rozvíjanie empatie a pohľadu na svet očami druhého. So žiakmi sa zameriame na rozvoj sociálnych kompetencií – pochopenie rôznorodosti sociálnych rolí a sociálnych pravidiel. Žiaci prejdú zážitkovými aktivitami, ktoré podporujú sebareflexiu a hodnotenie iných členov triedy cez vyjadrovanie svojich potrieb a pocitov, s poznávaním vlastnej hodnoty a hodnoty ostatných žiakov danej triedy.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • odporúčame pre žiakov prvých ročníkov

 • REALIZÁCIA

  • minimálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky


PP2- AKO NEPODĽAHNÚŤ NÁSTRAHÁM DOSPIEVANIA


 • VYMEDZENIE

  • Rizikové faktory v období dospievania a ich vplyv na psychické a fyzické zdravie. V období dospievania dochádza k vyzrievaniu jednotlivých psychických funkcií a získavaniu nevyhnutných sociálnych kompetencií, a to aj v súvislosti s budovaním si vlastnej identity, sebavedomia a sebaprijatia. Medzi rizikové faktory dospievania môžeme zaradiť využívanie internetu (online hry, sociálne siete), resp. nové technológie, ktoré sa síce stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ale neraz v nich zaberajú neprimerane veľký časový priestor na úkor iných dôležitých oblastí potrebných pre vhodné začlenenie sa do spoločnosti a fungovanie v reálnom živote. Medzi rizikové faktory dospievania môžeme zaradiť aj experimentovanie s alkoholom a inými nealkoholovými drogami. Cieľom je pomenovať negatívne následky (osobné – rodinné – spoločenské, psychické – sociálne – zdravotné) a definovať zdravý životný štýl (stravovanie, šport, kultúra, umenie, vzdelavanie, socializovanie sa).

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • odporúčame pre žiakov druhých ročníkov

 • REALIZÁCIA

  • 2 vyučovacie hodiny bez prestávky

PP3 - ZVLÁDANIE TRÉMY A STRACHU ZO SKÚŠKY


 • VYMEDZENIE

  • Program je zameraný na prevenciu a stratégie zvládania stresu, ktorý je úzko spojený s ukončením štúdia na strednej škole. Základná definícia stresu, všeobecná adaptačná odpoveď organizmu na stresor, ktorý stres udržuje. Program ponúka pre žiakov rovnako aj konkrétne spôsoby zvládania stresu, aktívne a pasívne stratégie zvládania stresu, efektívne plánovanie, ako si rozdeliť učivo, aby som nebol v strese, vyhnutie sa prokrastinácii. Pomenovanie rizík a dopadov na výkonnosť, ak nebudem mať zdravý stresor, vyvážené myslenie a iracionálne myslenie s dopadom na úspešnosť zvládnutia skúšky. Podľa časových možností nácvik správneho dýchania, nácvik relaxácie napr. Jacobsonova relaxácia. Možnosť overiť si, otestovať sa, ako som schopný zvládať stres. Nácvik modelových situácii a ich prehrávanie v skupine. 

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • odporúčame pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl

 • REALIZÁCIA

  • maximálne 2 vyučovacie hodiny bez prestávky. 

S P O P L A T N E N É     S L U Ž B Y


PDP4 - KARIÉRNE PORADENSTVO


 • VYMEDZENIE

  • Program sa realizuje v rámci proforientácie žiakov a je zameraný na schopnosti, zručnosti a záujmy žiakov v zmysle ďalšieho vzdelávania a hľadania zamestnania po skončení strednej školy.

 • FORMA ČINNOSTI

  • skupinová

 • CIEĽOVÁ SKUPINA

  • len žiaci študijných odborov v predposlednom roku štúdia

 • REALIZÁCIA

  • Žiaci počas 3 vyučovacích hodín bez prestávky vyplnia štandardizované testy, ktoré následne odborný zamestnanec vyhodnotí a interpretuje v podobe správy pre žiaka. Výsledky sú žiakom poskytnuté prostredníctvom e-mailu s následným individuálnym osobným poradenstvom v škole v prípade záujmu.


REALIZÁCIA VIACERÝCH PROGRAMOV PRE JEDNU TRIEDU


 • Ak sa realizuje viacero programov v danom školskom roku pre jednu, resp. tú istú triedu, druhý program je už spoplatnený. Škola môže podľa vlastnej potreby navrhnúť preventívne programy, resp. na čo majú byť zamerané.