O NÁS
ZARADENIE DO SIETE


Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 596/2003 vydalo dňa 07.09.2007 rozhodnutie, pod číslom CD-2007-12638/30926-2:096, ktorým  zaradilo Súkromnú pedagogicko-psychologickú poradňu, Bojnická cesta č. 47, Prievidza do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 01. januára 2008.

Dňa 01. septembra 2008 došlo v zmysle platnej školskej legislatívy k premenovaniu školského zariadenia na Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len Súkromné centrum PPPaP).


VYMEDZENIE HLAVNEJ ČINNOSTI A ČINNOSTI NAD RÁMEC HLAVNEJ ČINNOSTI


Súkromné centrum PPPaP je v zmysle § 130 zákona č. 245/2008 školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Spolupracujeme najmä s rodinou, školou, školskými zariadeniami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a občianskými združeniami.

V zmysle § 132 zákona č. 245/2008 a zriaďovacej listiny zo dňa 01. augusta 2019, pod číslom 01082019 poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách Trenčianskeho samosprávneho kraja, okrem detí so zdravotným postihnutím (mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami), najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby.

V spolupráci s rodinou, školou, školským zariadením poskytujeme preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách Trenčianskeho samosprávneho kraja a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách, resp. detí v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tieto odborné činnosti sú hlavnými činnosťami Súkromného centra PPPaP, ktoré sú vymedzené v zriaďovacej listine zo dňa 01. augusta 2019, pod číslom 01082019. Na zabezpečenie svojich úloh využívame najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie.


Klientmi Súkromného centra PPPaP sú najmä žiaci stredných škôl. Ostatní klienti, ako napríklad žiaci materských a základných škôl, či dospelá populácia s ukončeným vzdelaním sú klientmi, ktorí spadajú nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine.

Súkromné centrum PPPaP v zmysle Metodického pokynu MŠ SR č. 12/2009-R z 27. augusta 2009 vykonáva podnikateľskú činnosť pod ktorou sa rozumejú činnosti vykonávané nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine.

Komplexná psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť deťom od 15 rokov až po ukončenie prípravy na povolanie v školách, resp. starostlivosť pre žiakov stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja, o ktorú môže požiadať (objednať) alebo iniciovať (sprostredkovať pri vyšetrení prostredníctvom formuláru k objednaniu) stredná škola, spadá do hlavnej činnosti a je čiastočne spoplatnená.

Komplexná psychologická, špeciálnopedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť, ktorá nie je poskytnutá žiakom stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja, spadá nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine a poskytuje sa za plnú úhradu podľa cenníka, ktorý schvaľuje zriaďovateľ Súkromného centra PPPaP. Jedná sa o činnosti, ktoré sú poskytované klientom materských a základných škôl a klientom s ukončeným vzdelaním.


SÚKROMNÉ CENTRUM PPPaP SA ČLENÍ NA ODDELENIA


V zmysle Zriaďovacej listiny zo dňa 01. augusta 2019, pod číslom 01082019 rozhodol zriaďovateľ, že Súkromné centrum PPPaP sa člení na oddelenia:

  • psychologickej diagnostiky, poradenstva a terapie

  • špeciálnopedagogickej diagnostiky, poradenstva, reedukácie

  • prevencie a sociálneho vývinu